Lista e projekt-akteve që do të paraqiten për konsultim publik