Udhëzuesi për ngritjen e Sistemit Elektronik të Integruar për Shërbimet Sociale të Strehimit në Shqipëri

DOKUMENTET E BASHKANGJITUR
Ministria e Zhvillimit Urban do të mundësojë ofrimin e një shërbimi të ri për qytetarët, i cili do të jetë aplikimi online përsa i përket programeve të strehimit social. Komponenti i parë i projektit “Krijimi i një udhërrëfyesi për integrimin e shërbimeve sociale të strehimit” tashmë është mbyllur me sukses, duke publikuar udhëzuesin në versionin shqip dhe anglisht i cili ofron të dhëna të sakta dhe një kuadër informativ të plotë mbi strehimin social në Shqipëri.