Deklaratë e ministres, Eglantina Gjermeni pas takimit me Ministrin e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor të Republikës së Kosovës

 

eb-2

Me vjen shumë mirë të them që bashkëpunimi i nisur që prej prillit të 2014-tës me Ministrinë e Zhvillimit dhe Planifikimit hapësinorë të Kosovës është një nga bashkëpunimet që ka nisur me rezultate konkrete.

Dua të theksoj që, është një nga marrëveshjet e para që Ministria e Zhvillimit Urban ka krijuar në 2013, realizoi me këtë ministri, duke e parë atë si një platformë të përbashkët pune, duke bashkëpunuar në fushën e planifikimit të territorit në nivel kombëtar, në nivel vendor, në fushën e strehimit, në fushën e standardeve urbane, në fushën e legalizimit e urbanizimit.

Grupet e punës, grupet teknike, stafet e caktuara kanë shprehur nevojat,  sidomos për sa i përket çështjeve apo fushave në të cilat kjo ministri ka qenë  më e avancuar në fushën e planifikimit. Jemi sot për një program pune konkret, për vitin 2017, duke bërë dhe një bilanc dhe një reflektim të punës që kemi bërë nga 2014-ta, deri tani dhe grupet teknike  do të bashkohen për ta konkretizuar këtë kalendar pune. Ramë dakord me kolegun që,  bashkëpunimi do të vazhdojë të konsistojë në fushat përkatëse, por konkretizimi do bëhet në nivel kombëtar, duke theksuar se Kosova e ka një plan kombëtar të territorit prej shumë vitesh, të hartuar dhe tani po bën rishikimin e tij, ndërkohë që ne e hartuam një plan të Përgjithshëm të Territorit vetëm vitin e kaluar.

Kështu që, ndarja e përvojës, si është zbatuar, si është monitoruar Plani Kombëtar cilat kanë qenë sfidat dhe si po rishikohet tashmë në Kosovë,  është në fakt edhe një platformë pune për sa i përket punës tonë si ministri dhe Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit në fushën e planifikimit kombëtar. Po kështu për sa i përket planifikimit në nivel vendor duke qenë se, tashmë ne kemi një përvojë, shumë bashki që i kemi mbështetur,                  26 bashki që i kemi mbështetur ne si Qeveri dhe 10 bashki të tjera që po mbështeten nga donatorët, duam që stafet teknike ta shkëmbejnë përvojën për sa i përket planifikimit në nivel vendor dhe si mund të mësojmë nga njëri tjetri.

Fusha e strehimit ngelet një fushë e cila kërkon një intensitet më të madh bashkëpunimi, më vjen shumë mirë që ne kemi një strategji të strehimit social, të miratuar vitin e kaluar, tashmë po finalizojmë draftin e një ligji të ri për strehimin social, këtu do të ndajmë përvojën duke qenë se kjo ministri është në procesin e finalizimit, në fakt të rishikimit të një ligji për strehimin social, përvoja, programet tona sociale të strehimit, mund të jenë një përvojë e mirë, ndërkohë do të diskutojmë të dyja palët për sa i përket partneritetit publik-privat në fushën e strehimit.

Standardizimi dhe licencimi i profesionistëve , standardet e ndërtimit në përgjithësi, janë një fushë e cila ne kemi pak më shumë përvojë, kemi parë  standardet e ndërtimit që i kishin hartuar 30 vite më parë dhe këtu jemi të gatshëm të ofrojmë përvojat, po kështu edhe te licencimi duke qenë se ca  profesionistë,  duke qenë se kjo është një përvojë konkrete dhe do ta ndajmë së bashku

Ramë dakord që të dy ministritë do të nxjerrin produkte konkrete sidomos për sa I përket projekteve ndërkufitare dhe duke aplikuar në projektet e përbashkëta të Bashkimit Europian. Them që kjo platformë e përbashkët pune, gjatë këtij viti, do të konkretizohet me produkte konkrete, dhe kalendari i cili po finalizohet nga grupet teknike.