Drejtoria e Përgjithshme

Drejtoria e Përgjithshme e Financimeve dhe Kontraktimeve për Fondet e BE, BB dhe Donatorëve të tjerë (CFCU) është strukturë operative kryesore për menaxhimin indirekt të fondeve IPA si dhe zbatimin e projekteve të Bankës Botërore dhe Donatorëve të tjerë. Misioni i saj është të sigurojë një menaxhim administrativ efektiv, financiar dhe teknik të projekteve të miratuara sipas Marrëveshjeve Financiare me Komisionin Evropian, Bankën Botërore dhe Donatorë të tjerë.

Përgjegjësitë :

Tenderimin
Kontraktimin
Zbatimin e kontratave                                                                                                                                                 Kryerjen e pagesave, kontabilizimin, kërkesë për fonde dhe manaxhim të llogarive  bankare
Monitorimin & Kontrollin
Raportimin