KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI

PËRMIRËSIMI I CILËSISË SË RAPORTIMIT FINANCIAR NË SHQIPËRI

Shërbim Konsulence

Një shpërndarje efektive e rezultateve të FINREP në komunitetin e kontabilistëve dhe audiencave të tjera të interesuara në Shqipëri

Ref. AL-EQ-FINREP/IV.6.01/CS/CQ

SHQIPËRI

Microsoft-Word-2013-iconREoI

Microsoft-Word-2013-iconToRs

World Bank