KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI

MBËSHTETJA PËR NGRITJEN E KAPACITETEVE PËR IMPLEMENTIMIN E SISTEMIT TË PLANIFIKIMIT TË INTEGRUAR (IPS 2)

Konsulent Ndërkombëtar

Analizë biznesi dhe mbështetje teknike gjatë fazës së implementimit të MIS-eve 

Nr. Ref.  AL-IPS2- P129332-IC-CS-15-3.10.02

SHQIPËRI

Microsoft-Word-2013-iconREoI

Microsoft-Word-2013-iconToRs

World Bank