KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI

MBËSHTETJA PËR NGRITJEN E KAPACITETEVE PËR IMPLEMENTIMIN E SISTEMIT TË PLANIFIKIMIT TË INTEGRUAR (IPS 2)

Konsulent Lokal

Mbështetje për mbikëqyrjen e kontratës së projektit IPSIS, si dhe për aspektet teknike të softuerit/IT

Nr. Ref. AL-IPS2-P129332-IC-CS-17-03.10.01

SHQIPËRI

Microsoft-Word-2013-iconREOI

Microsoft-Word-2013-iconToRs

World Bank